zoeken

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter gescreven en gebruikt in de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

1.1. Vina Mundi en vinamundi.be:  respectievelijk de handelsnaam en de domeinnaam van de webshop die eigendom is van BBusiness BVBA:

  • Maatschappelijke zetel: Opstraat 20 - 3960 Bree
  • Zaakvoerder: Jean Steensels
  • E-mailadres: info@vinamundi.be
  • Telefoonnumer: +32(0)477 31 05 91
  • Ondernemingsnummer/ BTW nummer: BE 0443.669.387

1.2. Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere producten of diensten aankoopt via Vina Mundi. De Koper wordt geacht geautoriseerd te zijn om een commerciële relatie af te sluiten met Vina Mundi en om de desbetreffende bestelling te plaatsen

1.3. Consument: elke Koper die als natuurlijke persoon voor niet-beroepsmatige doeleinden een of meerdere producten of diensten aankoopt via Vina Mundi  

1.4. Dag:  kalenderdag

1.5. Bestelling:  het plaatsen van een bestelling door de Koper voor het leveren van producten of diensten van Vina Mundi

1.6. Overeenkomst:  de overeenkomst tussen Vina Mundi en de Koper op basis waarvan Vina Mundi producten en diensten levert aan de Koper tegen betaling. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat Vina Mundi de bestelling van de Koper accepteert door middel van een orderbevestiging

1.7. Schriftelijk:  schriftelijk voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden omvat ook communicatie per e-mail of via een online interface in de Vina Mundi webshop. 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid en voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vina Mundi en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Vina Mundi en de Koper. 

2.2. Voordat een bestelling wordt geplaatst kan de Koper de tekst van deze Algemene Voorwaarden in de Vina Mundi webshop consulteren en eventueel downloaden.  

2.3. De Koper aanvaardt de Algemene Voorwaarden van Vina Mundi als enige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst (ook indien de aankoopvoorwaarden van de Koper of derden zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn).

2.4. Het plaatsen van een Bestelling bij Vina Mundi geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden die een integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

2.5. Door het plaatsen van een Bestelling bij Vina Mundi bevestigt de Koper dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van de betrokken producten. Zo mogen onder meer alcoholische dranken in België niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar (sterk-alcoholische dranken), hetzij aan jongeren onder de 16 jaar (zwak-alcoholische dranken). 

2.6. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen Vina Mundi en de Koper tevens bijkomende Bijzondere Voorwaarden overeenkomen die echter enkel inroepbaar zijn mits ze Schriftelijk werden overeengekomen tussen Vina Mundi en de Koper. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing voor alle punten die niet in deze Bijzondere Voorwaarden overeengekomen zijn.

2.7. Als één van de bepalingen van de Algemene en/ of Bijzondere Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de toepasbaarheid van de overige bepalingen die bijgevolg volledig van kracht blijven. Bij nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van één van de bepalingen zullen Vina Mundi en de Koper overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de gemaakte afspraken.

2.8. Het door Vina Mundi niet afdwingen van een of meerdere bepalingen van deze Algemene en/ of Bijzondere Voorwaarden kan nooit aanzien worden als een verzaking aan die bepaling(en) en zal dan ook nooit de geldigheid van die bepalingen aantasten. 

2.9. Vina Mundi behoudt zich het recht voor om op elk moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor lopende overeenkomsten blijven steeds de Algemene Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst. Elke Bestelling die geplaatst wordt ná de wijziging houdt een aanvaarding in door de Koper van de nieuwe Algemene Voorwaarden. 

2.10. Vina Mundi levert enkel producten en diensten in België en Nederland.

 

Artikel 3 - Aanbod, bestelling en overeenkomst

3.1. Elk productaanbod in de Vina Mundi webshop is vrijblijvend en geldt onder voorbehoud van (soms beperkte) beschikbaarheid. 

3.2. Vina Mundi levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat elk aanbod een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten omvat om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Naast afbeeldingen en diverse eigenschappen van de wijnen omvat deze omschrijving o.a. (1) een indicatie van de marktprijs (deze marktprijs is gebaseerd op de Europese marktprijs zoals bepaald door een onafhankelijke organisatie op basis van een dagelijkse screening van de updated prijslijsten van > 90 000 wijnhandels met samen een aanbod van +/- 10 000 000 verschillende wijnen) en (2) de gemiddelde score van wijncritici (deze score is gebaseerd op de gemiddelde score zoals bepaald door een onafhankelijke organisatie die de scores van > 35 wijncritici verzamelt en deze converteert naar een gewogen gemiddelde score). Alhoewel deze marktprijs en deze gemiddelde score natuurlijk steeds een momentopname vertegenwoordigen, zijn ze redelijk stabiel. Toch verbindt Vina Mundi zich om deze marktprijzen en gemiddelde scores regelmatig, i.e. eenmaal per semester, up te daten. Dit belet echter niet dat er zich in de webshop onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Vina Mundi behoudt zich het recht voor om, zonder enige kennisgeving, de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Zulke vergissingen en fouten binden Vina Mundi niet, en Vina Mundi sluit uitdrukkelijk elke waarborg en garantie in verband met de verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade.

3.3. Vina Mundi is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden waarnaar Vina Mundi een hyperlink heeft op haar website. De hyperlink impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Vina Mundi kan dan ook in geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

3.4. De Overeenkomst tussen Vina Mundi en de Koper komt slechts tot stand nadat Vina Mundi de Bestelling van de Koper accepteert en dit aan de Koper bevestigt door middel van een Orderbevestiging.

3.5. Vina Mundi heeft het recht om Bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.

3.6. Indien de Koper een Bestelling wenst te annuleren die nog niet verstuurd is, dan kan dit door Vina Mundi zo snel mogelijk te contacteren op info@vinamundi.be met de boodschap "Annulering van Bestelling". Vina Mundi zal dan zo spoedig mogelijk de gedane betaling terugstorten. Eventuele annulering van een bestelling nádat deze is verstuurd, dient te gebeuren in overeenstemming met de bepalingen in artikel 4 (Herroepingsrecht) van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1. Bij een aankoop op de Vina Mundi webshop heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen, nl bij de aankoop van producten gedurende veertien dagen na ontvangst van het product door of namens de Consument en bij de aankoop van diensten gedurende veertien dagen na de dag van aangaan van de overeenkomst, tenzij de uitvoering van de overeenkomst met uitdrukkelijke instemming van de Consument werd opgestart voordat de bedenktijk verstreken was.

4.2. De Consument die het herroepingsrecht wenst in te roepen dient een aantal voorwaarden te vervullen:

4.2.1. De termijnen vermeld onder 4.1 en 4.2.5 dienen gerespecteerd te worden

4.2.2. De uitsluitingen op dit herroepingsrecht mogen niet van toepassing zijn, bijvoorbeeld (1) rechtspersonen zijn uitgesloten, (2) producten die zijn uitgesloten zijn in het bijzonder, doch niet uitsluitend producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, producten waarvan de prijs gebonden is aan marktschommelingen waarop Vina Mundi geen invloed heeft (bijvoorbeeld primeurwijnen), producten die beperkt houdbaar zijn, producten die verzegeld zijn, etc.

4.2.3. De Consument dient het product tussen het moment van levering en het moment van terugzending voldoende zorgvuldig behandeld te hebben zodat Vina Mundi het herroepen product alsnog te koop kan aanbieden aan derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de producten nog in hun originele staat zijn, te weten in ongeopende en onbeschadigde originele productverpakking zonder beschadigingen aan fles, etiket of capsule, dat de producten volledig zijn en dus niet gebruikt of (ten dele) verbruikt zijn, dat de producten niet bevuild zijn, etc. Indien nodig om vast te stellen of het product aan de verwachtingen van de Consument voldoet kan de Consument de verzendingsverpakking openen; dit op voorwaarde dat de originele productverpakking intact blijft en het product ongeopend en onbeschadigd kan worden geretourneerd. Onzorgvuldig behandelde producten kunnen in deze context in geen geval worden teruggenomen.  

4.2.4. De Consument dient het product in dezelfde verzendingsverpakking (voor zover mogelijk) dan wel in een gelijkwaardige verzendingsverpakking, in de originele productverpakking en samen met alle geleverde documentatie en toebehoren en met originele factuur terug te zenden aan Vina Mundi. De kosten en risico's van terugzending zijn ten laste van de Consument die in deze context eveneens zal moeten beslissen om de terugzending al dan niet te verzekeren tegen bijvoorbeeld transport schade. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

4.2.5. De Consument dient deze terugzending onverwijld te doen. In elk geval dient de terugzending bij Vina Mundi afgeleverd te worden binnen de veertien dagen na de dag waarop de Consument zijn beslissing om van het herroepingsrecht gebruik te willen maken aan Vina Mundi heeft medegedeeld (zie 4.2.6.).

4.2.6. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument volgend formulier in te vullen. Vina Mundi zal dan per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen en de procedure opstarten.

4.3. Indien de Consument de voorwaarden onder 4.2 daadwerkelijk vervuld heeft, zal Vina Mundi de herroeping accepteren, de overeenkomst annuleren, een credit nota opmaken en het betaalde bedrag binnen de 30 dagen na ontvangst van de geaccepteerde terugzending, terugbetalen. Echter, indien de Consument de voorwaarden onder 4.2 niet vervuld heeft, dan blijft het product, ook na terugzending naar Vina Mundi, eigendom van de Consument. Op instructie van de Consument kan Vina Mundi het product opnieuw naar de Consument verzenden, na betaling door de Consument van de bijhorende verzendingskosten. 

  

Artikel 5 - Prijs 

5.1. Alle prijzen zijn in Euro, inclusief accijns en BTW.

5.2. De verzendingskosten van Vina Mundi naar de Koper worden voor alle bestellingen boven 100.00 € (incl BTW) door Vina Mundi gedragen. Voor bestellingen onder 100.00 € wordt een bijdrage van 7.50 € (incl BTW)  aangerekend. Afhaling is natuurlijk gratis. Dit alles wordt in het bestelproces in de webshop duidelijk aangegeven 

5.3. Aan sommige producten worden minimum bestelhoeveelheden (bijvoorbeeld per doos of kist van 6 of 12 flessen) of maximum bestelhoeveelheden (om zoveel mogelijk geïnteresseerde Kopers de mogelijkheid te bieden een beperkt beschikbare wijn te kopen) verbonden. Dit wordt in het bestelproces in de webshop duidelijk aangegeven.

5.4. De producten worden gefactureerd op basis van de prijzen in de Overeenkomst. Kennelijke fouten of clericale vergissingen kunnen ook ná de totstandkoming van de Overeenkomst door Vina Mundi worden rechtgezet. De Koper heeft dan evenwel het recht om, binnen 48 uur, de Overeenkomst te ontbinden zonder kosten maar ook zonder aanleiding tot enige schadevergoeding van Vina Mundi. 

  

Artikel 6 - Betaling

6.1. Vina Mundi aanvaardt enkel betaling via de betaalmodules voorzien op de Vina Mundi webshop:

6.1.1. Bij verzending van de producten naar het afleveradres: betaling via diverse online betalingsmogelijkheden bij bestelling 

6.1.2. Bij afhaling van de producten bij Vina Mundi: ófwel betaling via diverse online betalingsmogelijkheden bij bestelling ófwel cash betaling bij afhaling ófwel Payconic betaling bij afhaling.

6.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgebonden gegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie (een veilige SSL-verbinding is herkenbaar aan het "slotje" in de onderste statusbalk van de browser). De verwerking van de online betaling wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider "KBC Pay Page" die instaat voor een 100% veilige transactie.

 

Artikel 7 - Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid

7.1. Zoals in dit artikel verder bepaald, garandeert Vina Mundi de Consument overeenstemming tussen het bestelde en geleverde product en garandeert Vina Mundi dat het geleverde product zal voldoen aan de normale verwachtingen die de Consument mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

7.2. Voor wat betreft direct bij of ná levering verifieerbare gebreken (bijvoorbeeld een onvolledige levering, een beschadigde levering of een ander direct bij of ná levering verifieerbaar gebrek) zijn de volgende bepalingen van toepassing:

7.2.1. Deze gebreken dienen door de Koper aan Vina Mundi gemeld te worden door middel van volgend formulier en dit binnen 48 uur na levering (of afhaling). Na deze 48 uur wordt er van uitgegaan dat deze direct verifieerbare gebreken later zijn opgetreden en niet meer onder de verantwoordelijkheid van Vina Mundi kunen vallen.

7.2.2. Indien zo'n direct verifieerbaar gebrek, zonder opening van de verzendingsverpakking, bij levering reeds verifieerbaar is (bijvoorbeeld een gebroken fles), dan dient de Koper hierover schriftelijk een voorbehoud te maken bij de vervoerder door middel van een aantekening op de leveringsbon en hiervan een copy te bewaren.

7.2.3. De Koper dient de gebrekkige goederen te bewaren teneinde Vina Mundi toe te laten de klacht te inspecteren.

7.3. Voor wat betreft een gebrek dat niet direct bij of ná levering verifieerbaar is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

7.3.1. Het gebrek aan overeenstemming kan niet het gevolg zijn van kwaliteitsverlies ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (bijvoorbeeld normale veroudering), door blootstelling aan vochtigheid, droogte, warmte of koude, door verkeerd gebruik van het product, door transport, door nalatigheid, door een ongeval of door opzet.

7.3.2.  Het gebrek aan overeenstemming dient te hebben bestaan bij de levering van het product. Daarom worden zulke "verborgen" gebreken die zich meer dan zes maanden na levering manifesteren, niet geacht aanwezig te zijn bij levering, behoudens tegenbewijs door de Consument. Zulke gebreken die zich meer dan twee jaar na levering manifesteren worden in geen enkel geval geaccepteerd door Vina Mundi. Vina Mundi, dat onder andere oudere topwijnen aanbiedt, kan, in lijn met andere aanbieders van oudere topwijnen, enkel garantie bieden voor rode en versterkte wijnen jonger dan vijftien jaar en voor witte en mousserende wijnen jonger dan vijf jaar.  

7.3.3. De garantie van zulke gebreken is niet overdraagbaar.

7.3.4. Als een product een gebrek vertoont, dan dient de Consument na het vaststellen van het gebrek, (1) een maximale hoeveelheid wijn in de originele fles te laten, de fles af te sluiten met de originele kurk en de fles koel te bewaren, (2) Vina Mundi op de hoogte te brengen van het gebrek doormiddel van volgend formulier en (3) het product binnen drie dagen na het OK van Vina Mundi, samen met de aankoopfactuur die als garantiebewijs dient, naar Vina Mundi te verzenden ter verificatie van het gebrek.  

7.3.5. De kosten en risico's voor het naar Vina Mundi terugzenden van producten ter verificatie van het gebrek zijn voor rekening van de Consument, ongeacht of het gebrek al dan niet zal geaccepteerd worden. De Consument zal in deze context eveneens moeten beslissen om de terugzending al dan niet te verzekeren (om eventuele schade tijdens de terugzending, die ten laste is van de Consument, te dekken).

7.3.6. Indien het gebrek wordt geaccepteerd door Vina Mundi, dan zal Vina Mundi het betrokken gebrekkig product naar eigen keuze en inzicht vergoeden door middel van (1) de vervanging van de fles door dezelfde wijn (dezelfde of een andere jaargang) of (2) door de terugbetaling van een aan de tekortkoming evenredig deel van de prijs. Indien het gebrek niet wordt geaccepteerd door Vina Mundi dan kan Vina Mundi, op vraag van de Consument, het product opnieuw naar de Consument verzenden, na betaling van de bijhorende verzendkosten. 

7.3.7. De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

7.4. De Koper erkent dat bovenstaande bepalingen van dit artikel een volledige en adequate vergoeding inhouden van de mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze bepalingen niet kan beschouwd worden als aanvaarding van aansprakelijkheid.

7.5. De Koper kan in geen geval producten terugsturen naar Vina Mundi zonder voorafgaandelijk akkoord van Vina Mundi. Vina Mundi behoudt zich het recht om het gebrek ter plaatse bij de Koper te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.

7.6. Vina Mundi is in geen geval aansprakelijk voor

- Directe schade die voortvloeit uit de aankoop en/ of het gebruik van het product in de meest ruime zin, tenzij de schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet vanwege Vina Mundi

- Indirecte schade, in het bijzonder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, lichamelijk letsel, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade, opgelegde boete wegens niet naleving van levertijden.

- Schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid

- Schade tengevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/ of ongewenste wisselwerking ten gevolge van het gelijktijdig gebruik van het product met andere producten

- Schade ten gevolge het niet naleven door de Koper en/ of de eindgebruiker van wettelijke en/ of andere verplichtingen.

7.7. De aansprakelijkheid van Vina Mundi ten aanzien van de Koper is in ieder geval gelimiteerd tot het laagst van (1) het betrokken factuurbedrag (excl BTW) van de Overeenkomst of dat deel van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en (2) het bedrag dat Vina Mundi in het kader van het betrokken aansprakelijkheidsdossier van haar BA-verzekeraar ontvangt.

7.8. De Koper zal Vina Mundi schadeloos stellen voor schade en kosten die in hoofde van Vina Mundi ontstaan naar aanleiding van vorderingen en procedures tengevolge handelen of nalaten van de Koper in strijd met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/ of andere wettelijke verplichtingen. 

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

8.1. Leveringen van producten gebeuren op het door de Koper in de Bestelling opgegeven leveringsadres conform de meest recente versie van de incoterm DAP (delivered at place). Deze DAP incoterm houdt in dat Vina Mundi verantwoordelijk is voor de levering op de afgesproken plaats inclusief de risico's tijdens de levering en dat het risico wordt overgedragen van Vina Mundi naar de Koper op het moment dat de producten worden gepresenteerd op het leveringsadres.

8.2. Levering is voorzien tussen twee en tien werkdagen na de datum van Orderbevestiging (terwijl Vina Mundi steeds betracht zo snel mogelijk te leveren is deze termijn indicatief en niet bindend). Indien Vina Mundi omwille van een oorzaak die niet aan de zijde van de Koper ligt, binnen de dertig dagen na de Orderbevestiging (behalve voor verkopen van primeurwijnen die geleverd worden zoals in de Overeenkomst bepaald) niet heeft geleverd dan dienen de Koper en Vina Mundi overeen te komen om de producten binnen een redelijke extra termijn te leveren. Indien ook binnen deze redelijke extra termijn niet kan geleverd worden dan zal Vina Mundi zich inspannen om een vervangend product aan te bieden. De Koper heeft dan de optie om in te gaan op dit vervangend aanbod of om de overeenkomst te beëndigen. In geval de Koper opteert voor de beëndiging van de Overeenkomst zal Vina Mundi de Koper binnen de vijf werkdagen de bedragen, die hij als betaling voor de desbetreffende producten heeft gedaan, terug te betalen.  

8.3. De keuze van de vervoerder en van de verpakking is die van Vina Mundi. De Koper kan Vina Mundi verzoeken

- Een andere vervoerder te gebruiken, doch enkel indien de Koper de lasten en risico's van de verzending door middel van deze andere vervoerder op zich neemt. Het risico met betrekking tot de producten gaat in dat geval over op de Koper op het moment dat Vina Mundi de producten overdraagt aan de betrokken vervoerder.

- De levering op te splitsen, doch enkel op voorwaarde dat de Koper de lasten en risico's van iedere bijkomende levering, niet voorzien in de Orderbevestiging, op zich neemt.

- Een specifieke verpakking te gebruiken, doch enkel indien de Koper alle kosten voor het gebruik van deze verpakking op zich neemt.

Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Vina Mundi.

8.4. Indien is overeengekomen dat de Koper zelf de producten zal afhalen (of hiervoor een derde zal inschakelen), dan moeten de producten die gereed zijn voor afhaling worden afgehaald op de afgesproken datum. Het risico met betrekking tot de producten wordt in dat geval aan de Koper overgedragen op het moment dat de Koper (of een door hem ingeschakelde derde) de producten in ontvangst neemt.

8.5. Indien blijkt dat het onmogelijk is om de producten aan de Koper te leveren vanwege een oorzaak aan de zijde van de Koper dan

- Zal Vina Mundi de producten voor rekening en risico van de Koper opslaan, zonder enige aansprakelijkheid van Vina Mundi voor schade, verlies of anderzins

- Is een periode van dertig dagen van toepassing tijdens dewelke Vina Mundi de Koper in staat stelt om de producten alsnog op te halen of, tegen betaling van de extra kosten, een nieuwe verzending te laten doen.   

Indien de Koper ook na het verstrijken van deze tijdslimiet niet aan zijn afnameverplichting voldoet,

- Is de Koper van rechtswege in gebreke

- Heeft Vina Mundi het recht om de Overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk en met onmiddelijke ingang, zonder enige voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder aansprakelijkheid naar de Koper toe

- Zal Vina Mundi, ingeval van ontbinding van de Overeenkomst, (1) gerechtigd zijn om de producten aan derden te verkopen en (2) binnen derdig dagen na ontbinding van de Overeenkomst de bedragen die de Koper als betaling voor desbetreffende producten heeft gedaan, terugbetalen ná aftrek van eventuele kosten.

8.6. Vina Mundi kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele laattijdige of niet-levering (veroorzaakt door derden, de Koper of Vina Mundi) van de producten, noch voor de eventuele gevolgschade die daaruit zou kunnen voortvloeien. De Vina Mundi aansprakelijkheid blijft in alle gaval beperkt tot maximaal de waarde van de artikelen die niet door de Koper werden ontvangen.

 

Artikel 9 - Duurtransacties

9.1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (bijvoorbeeld wijnabonnementen) of diensten, te allen tijde opzeggen zonder opzegvergoeding door middel van een email aan info@vinamundi.be (of door middel van een aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Vina Mundi) met een opzegtermijn van één maand.

9.2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de overeenkomst zal worden verlengd, dan zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur die ten allen tijde opzegbaar is zonder opzegvergoeding door middel van een email aan info@vinamundi.be (of door middel van een aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Vina Mundi) met een opzegtermijn van één maand.

 

Artikel 10 - Overmacht

10.1. Vina Mundi is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de het nakomen van haar verplichtingen in geval die tekortkoming is veroorzaakt door overmacht. 

10.2. In geval van overmacht kan Vina Mundi naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, zonder recht van verhaal ten opzichte van Vina Mundi en zonder dat Vina Mundi tot schadevergoeding gehouden is of kan worden:

- Aan de Koper voorstellen om de Overeenkomst te heronderhandelen teneinde de impact van de overmacht op zowel de belangen van de Koper als van Vina Mundi te minimaliseren, of

- Aan de Koper voorstellen om de tengevolge de overmacht niet leverbare producten te vervangen door gelijkwaardige producten, of

- De uitvoering van haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of

- De Overeenkomst definitief ontbinden.

10.3. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Vina Mundi die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, natuurramp, bijzondere weersomstandigheden, ziekte, ongeval, telecommunicatiestoring (netwerk, verbinding of systeem), het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Vina Mundiwebsite, de niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden, etc.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. De inhoud van alle pagina's van de website (teksten, foto's, logos, illustraties, kleurencombinaties, namen en in het algemeen alle communicatie) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is en blijft de exclusieve eigendom van Vina Mundi, of desgevallend van haar leveranciers of partners.

11.25. Zonder de schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Vina Mundi is elke vorm van gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten verboden. Elke inbreuk hiertegen kan een burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging tot gevolg hebben.        

 

Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen

12.1. Zoals in de betrokken artikels van deze Algemene Voorwaarden meer specifiek aangegeven dienen klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, volledig en duidelijk omschreven, ingediend te worden op info@vinamundi.be 

12.2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van maximaal zeven dagen behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, dan zal Vina Mundi binnen de termijn van zeven dagen de indiener van de klacht een indicatie geven wanneer hij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Vina Mundi implementeert als Belgische vennootschap de Belgische wetten en voorschriften. Geschillen zijn uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en kunnen enkel voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Vina Mundi.